Skip to main content

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van S. Horn h.o.d.n.  YourTomorrow Recruitment B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89364643 en gevestigd aan de Marten Meesweg 8 (3068 AV) te Rotterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe YourTomorrow Recruitment B.V. omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht YourTomorrow Recruitment B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van YourTomorrow Recruitment B.V., verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan YourTomorrow Recruitment B.V., of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

YourTomorrow Recruitment B.V. verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

–         Contact- en NAW-gegevens;

–         Geboortedatum;

–         Locatie- en verblijfgegevens;

–         Financiële gegevens (bankrekeningnummer en salarisgegevens;

–         Door u toegestuurde CV, kopieën van diploma’s of overige met uw arbeidsverleden gerelateerde documenten;

–         IP-adres van de websitebezoeker

–         E-mail adres;

–         Contactgegevens van referenties die u zelf verstrekt;

–         Opleidingsgegevens;

–         Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, waaronder verstaan de stukken inzake sterke en zwakke punten met betrekking tot het verrichten van arbeid en door u toegestuurde pasfoto’s.

Doel van de verwerking

 

De persoonsgegevens die door YourTomorrow Recruitment B.V. verwerkt worden, hebben ten doel om:

–         Uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot werving en selectie;

–         Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

–         Het verrichten van betalingen en sturen van facturen;

–         Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;

–         Het versturen van nieuwsbrieven;

–         Het doen van marketing en communicatie uitingen;

–         Het onderhouden van contact met potentiële kandidaten en werkgevers;

–         Verbeteren van de dienstverlening;

–         Nakomen van wettelijke verplichtingen;

–         Verrichten van rechtshandelingen;

–         Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van YourTomorrow Recruitment B.V. worden persoonsgegevens verwerkt. YourTomorrow Recruitment B.V. verwerkt uitsluitend gegevens die YourTomorrow Recruitment B.V. noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met YourTomorrow Recruitment B.V. bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.yourtomorrow.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die YourTomorrow Recruitment B.V. biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de Betrokkene. Hieronder wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

 

Bewaartermijn

De door YourTomorrow Recruitment B.V. verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

YourTomorrow Recruitment B.V. deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op YourTomorrow Recruitment B.V. kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

–         (Potentiële) kandidaten en (potentiële) werkgevers met wie YourTomorrow Recruitment B.V. samenwerkt ten behoeve van het uitvoeren van haar dienstverlening. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn: Contact- en NAW-gegevens, geboortedatum, locatie- en verblijfgegevens, Financiële gegevens (bankrekeningnummer en salarisgegevens), CV’s, kopieën van diploma’s of overige met betrokkene diens arbeidsverleden gerelateerde documenten, e-mail adressen, contactgegevens van referenties door (potentiële) kandidaten verstrekt, opleidingsgegevens, overige door (potentiële) kandidaten verstrekte persoonsgegevens, waaronder verstaan de stukken inzake sterke en zwakke punten met betrekking tot het verrichten van arbeid en door hen toegestuurde pasfoto’s.

–         Derde partijen met wie YourTomorrow Recruitment B.V. samenwerkt ten behoeve van het verlenen van diensten door deze Derden. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn afhankelijk van de dienstverlening, maar in elk geval contact- en NAW-gegevens.

–         De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

–         Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW- gegevens.

–         Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn: het IP-adres, het e-mailadres en contact- en NAW- gegevens.

 

Beveiliging van Persoonsgegeven

YourTomorrow Recruitment B.V. neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

–         Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

–         Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

–         Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

–         Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met YourTomorrow Recruitment B.V. .

–         Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de haar betreffende persoonsgegevens die zij verstrekt heeft aan YourTomorrow Recruitment B.V. , in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan YourTomorrow Recruitment B.V. over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

–         Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met haar specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van haar betreffende persoonsgegevens met inbegrip

van profilering op basis van die bepalingen. YourTomorrow Recruitment B.V. staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Vragen, Opmerkingen of Klachten 

Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft over de wijze waarop YourTomorrow Recruitment B.V. met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail aan shane@yourtomorrow.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt YourTomorrow Recruitment B.V. u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. YourTomorrow Recruitment B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

YourTomorrow Recruitment B.V. kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 26 februari 2024